ટ્વીટર પર હવે પોસ્ટ થશે 2 કલાકનો વીડિયો: Engaging Your Followers with Short Videos

Short Videos.

Learn how to post a 2-minute video on Twitter and captivate your audience. Discover the power of short videos on the platform and maximize your engagement. Follow these tips and tricks to create compelling video content on Twitter.

Also read જેમાં તમે ફોટા નો બેકગ્રાઉન્ડ કલર બદલી શકશો. કરો ટ્રાય અને પછી જોવો ફોટા આલ્બમ જેવા થશે

ટ્વીટર હવે યુ-ટ્યૂબ સામે પડશે મેદાને ટ્વીટરના માલિક એલન મસ્કનું મોટું એલાન હવે 2 કલાકનો વીડિયો થઇ શકશે અપલોડ ટ્વીટર બ્લૂ સબસ્ક્રાઈબરને મળશે લાભ

Also read ગુજરાતનો ડેરી ઉદ્યોગ. | ગુજરાતમાં આવેલી ડેરીઓ..

ટ્વીટર હવે યુ-ટ્યૂબ સામે પડશે મેદાને ટ્વીટરના માલિક એલન મસ્કનું મોટું એલાન હવે 2 કલાકનો વીડિયો થઇ શકશે અપલોડ ટ્વીટર બ્લૂ સબસ્ક્રાઈબરને મળશે લાભ

Also read Free Document Scanner Application, PDF Scanning

#🕊ટ્વીટર પર હવે પોસ્ટ થશે 2 કલાકનો વીડિયો જે લોકો બ્લુટીક વેરીફાઇ છે તેમના માટે વિડિયો પોસ્ટિંગ ફીચર એક્ટિવ કરવામાં આવ્યું છે. જોકે જે લોકો પાસે બ્લુટૂક વેરીફાઇ નથી તેઓ 140 સેકન્ડ એટલે કે 2 મિનિટ અને 20 સેકન્ડ સુધીનો વિડીયો જ અપલોડ કરી શકશે. ટ્વીટર દ્વારા જે નવું ફીચર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે તેને લઈને શક્ય છે કે બ્લુટીક સબ્સ્ક્રાઈબરની સંખ્યા પણ વધી જાય. તેવામાં જો તમારે પણ બ્લુ ટીક મેળવવું હોય તો ભારતીય યુઝર્સ માટે મંથલી ચાર્જ 650 થી 900 રૂપિયા સુધીનો છે.

ALSO READ Strava: Track Running, Cycling & Swimming Application

Introduction: The Impact of Videos on Twitter

Twitter, the popular social media platform known for its concise and real-time updates, has evolved over the years. While text-based posts remain a significant part of the platform, the introduction of videos has added a new dimension to user engagement. In this article, we will explore how to post a 2-minute video on Twitter, and delve into the strategies to leverage short videos to captivate your followers.

Also read GB WhatsApp APK Latest Version January 2023

ટ્વીટર પર હવે પોસ્ટ થશે 2 કલાકનો વીડિયો: A Step-by-Step Guide**

  1. Sign in to your Twitter account: Access your Twitter account using your credentials.
  2. Click on the ‘Compose’ button: Locate the tweet composition box and click on the “Compose” button to initiate a new tweet.
  3. Click on the camera icon: In the tweet composition box, you will find a camera icon. Click on it to access the video upload feature.
  4. Choose your video: Select the video you wish to post from your device’s gallery or camera roll.
  5. Trim your video: If required, trim the video to fit the 2-minute limit. Twitter allows videos up to 2 minutes and 20 seconds, but it’s recommended to keep it within the 2-minute mark for optimal engagement.
  6. Add a captivating caption: Craft a compelling and concise caption that complements your video and grabs the attention of your followers.
  7. Include relevant hashtags: Incorporate relevant hashtags in your tweet to increase its discoverability and reach a wider audience.
  8. Tag relevant accounts: If applicable, tag relevant accounts or individuals in your tweet to enhance visibility and potentially encourage engagement.
  9. Post your tweet: Once you’re satisfied with your video and caption, click on the “Tweet” button to publish it on your Twitter profile.

Also read પોસ્ટ ઓફીસની આ 5 સ્કીમ છે બેસ્ટ

Benefits of Posting Videos on Twitter

Videos have become a powerful tool to engage and entertain audiences on social media platforms, and Twitter is no exception. Here are some notable benefits of posting videos on Twitter:

aLSO READ કોઈપણ બીમારીનો સંકેત બતાવે છે જીભ

1. Enhanced Engagement and Reach

By incorporating videos into your Twitter content strategy, you can significantly boost engagement with your followers. Videos have a higher chance of being retweeted, liked, and shared, leading to increased visibility and reach. Users are more likely to stop scrolling and watch a video, making it an effective way to capture attention in a fast-paced environment.

ALOS READ રાજ્ય સરકારે વર્ગ 3ની ભરતી માટે મોટા ફેરફાર કર્યા, હવે દ્વિ-સ્તરીય પરીક્ષા પધ્ધતિ લાગુ કરવામાં આવી

2. Visual Storytelling

Videos provide a unique opportunity to tell stories visually. Whether you’re sharing a behind-the-scenes glimpse, showcasing a product, or conveying a message, videos allow for a more immersive and captivating experience. Use visuals, audio, and concise narratives to create compelling stories that resonate with your audience.

Leave a Comment