ઘરે બેઠા જાણો વાહન માલિક નું નામ

તમે ઘરે બેઠા જાણી શકો છો કે આ કનુ વાહન છે કોણ માલિક છે તમારા મોબાઇલ દ્વારા જાણો એમ પરિવહન એપની મદદથી તમે જોઈ શકો છો વાહન ચલાકનું નામ આ વાહનનું કોણ જીત્યો તમારા વાહનની ચોરી થઈ જાય અથવા વાહન કોઈ પણ ડિટેલ જોઈએ તમારા મદદ થી તમે જાણી શકો છો વાહન માલિક નું નામ

વાહન માલિક નું નામ
વાહન માલિક નું નામ

કોઇ પણ વાહન માલિક નું નામ જોવો

વાહન માલિક નું નામ અથવા વાહન માલિક નું કોઈ તમારે કોઈ પીવીસી જો કોઈ લાઇસન્સ ગાડી નંબર બધું પણ તમારે આવા એપની મદદથી જોઈ શકો છો ઘરે બેઠા કેમ કે તમારે કોઈ તમે ગાડી લો તો તે માલિકનું નામ તમને ચોપડીમાં અલગ હોય ને આ એપની મદદથી તમે રીયલ માલિક કોણ છો ને કોણ માલિકનું વાહન છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો આ એપની મદદથી બધું તમે જોઈ શકો છો આ એપ થી.

m પરિવહન ઉપયોગ

તમારા એમ પરિવારનો ઉપયોગ જોઈ શકો છો તમારું કાર વાહન જ્યારે ખોવાઈ જાય છે ત્યારે તમને નંબર પ્લેટ કો કોઈ ટ્રાન્સપોર્ટ ના કરી શકે એ રીતે તમે એમની મદદથી જાણી શકો છો કે આ તમારું વાહન છે અથવા કોઈપણ ડીટેલ્સ વાહનની લગતી તમામ માહિતી તમને એપ દ્વારા મળી જાય છે છે આપણા માટે કે સરકાર દ્વારા આવી માહિતી આપણી ઘરે બેઠા જોઈ શકીએ છીએ.

m પરિવહન ડાઉનલોડ કરો

પરિવહન ડાઉનલોડ માટેઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment