ધોરણ 12 પાસ હોય તો સ્ટાફ સિલેકશન દ્વારા ભરતી 2022

ધોરણ 12 પાસ હોય તો સ્ટાફ સિલેકશન દ્વારા ભરતી 2022 શું તમે ધોરણ 12 પાસ છો તો સ્ટાફ સિલેક્શન દ્વારા ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે વેબસાઈટ પર તમને અલગ અલગ વ્યક્તિઓની જાહેરાત મળે છે તેથી પરીક્ષા માટે સૂચના પ્રકાશિત કરે છે જરૂરી માત્ર પણ વાયુ ઉમેદવારો ભરતી માટે છેલ્લી તારીખ જાન્યુઆરી 2023 પહેલા આજે કરી શકે

સ્ટાફ સિલેકશન દ્વારા ભરતી 2022

ભરતીનું નામ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન એસએસસી ભરતી પરીક્ષા નું નામ સંયુક્ત ઉચ્ચતર માધ્યમિક સ્થળ જોબ નું લોકેશન ભારત પરીક્ષાની જોબ ની છેલ્લી તારીખ 4 જાન્યુઆરી 2023

લાયકત

માન્ય બોર્ડ દ્વારા ગમે તે યુનિવર્સિટી પરીક્ષા પાસ કરવાની હોવી જોઈએ તેમાં તેનું શક્તિ લેવામાં આવશે

કોમ્પ્યુટર ઓફ ઇન્ડિયા માન્ય બોર્ડ અથવા તેના સમુખી વિશે તરીકે અલગ અલગ પ્રમાણમાં બારમું ધોરણ પાસ હોવું જરૂરી છે

અરજી કરવાની ફ્રી

  • સ્ત્રી માટે એસ.સી એસટી માટે કોઈ ફ્રી નથી
  • જનરલ ઓબીસી માટે રૂપિયા 100

ભરતી માટે અરજી કેવી રીતે કરવી!

તમારે લાયકાત પ્રમાણે બધું ડોક્યુમેન્ટ જે તમારે સત્તાવાર એસાઇડ ઉપર જવું ફોર્મ ભરો ફ્રી ચૂકવી લો આગળ કરી લો

મહત્વપૂર્ણ લીંક

ઓનલાઈન અરજી કરવાઅહી ક્લિક કરો

Leave a Comment