પ્રધાન મંત્રી ઉજ્જવલ યોજના સિલીન્ડર ફ્રી 2022

પ્રધાન મંત્રી ઉજ્જવલ યોજના સિલીન્ડર ફ્રી 2022

પ્રધાન મંત્રી ઉજ્જવલ યોજના સિલીન્ડર ફ્રી 2022 ગુજરાતમાં બધા મંદિર દ્વારા લાભાર્થીઓ માટે બે વર્ષના સિલેન્ડર ફી આપવામાં આવે છે વિધાનસભાની પહેલા બધા રાજ્ય સરકારે મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે ઉજવળ યોજનાનો લાભ બધા ના રાજ્યમાં મળે સિલિન્ડરમાં મફત બધા લોકોને આપવાના રહેશે જેથી સીએનજી વાહન ધારોકે પણ સરકારે ખુશ કર્યા છે એલપીજી સીએનજીના … Read more